Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Sea and Land / Tech Translations


Definities.

Voor de duidelijkheid en het gemak zal de klant vanaf hier “U” worden genoemd.
Sea and Land / Tech Translations / Coronato Taalservice is een bedrijf en zal vanaf hier „Ik“ worden genoemd.

Competenties

Wat spreken beide partijen met elkaar af, op het moment dat er een opdrachtbevestiging wordt gegeven? U: U heeft de bevoegdheid om in uw eigen naam of in de naam van uw bedrijf of organisatie het respectievelijke contract af te sluiten. U geeft mij alles wat ik nodig heb om mijn werkzaamheden voor het project op tijd gedaan te krijgen, in het respectievelijk juiste (bestands-)formaat wat ik nodig heb. U bekijkt het door mij afgeleverde werk na diens ontvangst en geeft mij binnen een fatsoenlijke tijd uw terugkoppeling ofwel, uw goedkeuring. Termijnen werken in beide richtingen, dat wil zeggen: Ook u bent gebonden aan het respectievelijke tijdschema wat wij met elkaar afspreken. Ik: Ik beschik over de ervaring en vaardigheden om alles aan werkzaamheden uit te voeren wat ik met u af heb gesproken. Ik zal mijn werk op een professionele manier doen en het geproduceerde op tijd bij u aanleveren. Ik zal mijn uiterste best doen om alle afleveringstermijnen die wij hebben afgesproken, ook in te houden. En bovendien zal ik ten alle tijde vertrouwelijk omgaan met de informatie die u mij voor de opdracht hebt gegeven.

De overeenkomst
Onze overeenkomst is geldig vanaf het moment dat u en ik een contract hebben ondertekend, of vanaf het moment dat ik u een opdrachtbevestiging heb gestuurd. Die bevestiging kan zowel via e-mail als ook via “snail mail” worden gestuurd (laatst genoemde ook bekend als ‘regulaire post’).

De werkprocedure: Wijzigingen en revisies
Zodra een vertaling, tekst productie of een onderzoek door mijn bedrijf in bewerking (dan wel: in uitvoering) is, verwacht ik dat er geen verdere wijzigingen aan de brontekst / het referentie materiaal meer worden gedaan. Tot de afleveringstermijn die wij voor de respectievelijke werkzaamheden af hebben gesproken. Het bij ondertekening van het contract genoemde en afgesproken prijs is gebaseerd op de tijd die ik heb geschat nodig te hebben om alle werkzaamheden uit te voeren. Toch ben ik graag flexibel: Mocht u op een latere tijdstip van besluit veranderen of iets nieuws erbij willen voegen, terwijl mijn werkzaamheden nog lopen, zo is dit geen probleem. Ik zal u in dit geval gewoon nog een aparte inschatting en offerte voor die nieuwe werkzaamheden toe laten komen.

Zodra ik mijn voor u geproduceerd werk definitief bij u af heb geleverd, zorgt u ervoor dat dit werk wordt bekeken, door u of door een andere persoon van uw keuze, die hiervoor voldoende is gekwalificeerd. U verplicht zich ook om mij alle volgens u noodzakelijke correcties binnen een tijd van 10 werkdagen schriftelijk te communiceren. Die 10 werkdagen zijn te verstaan vanaf de dag van aanlevering van mijn geproduceerd werk aan u. Zodra ik uw terugkoppeling over mijn werk heb gekregen, zal ik alle door u gemelde fouten en onjuistheden corrigeren, in een correctieronde. Zolang uw terugkoppeling op mijn werk binnen deze 10 werkdagen na aanlevering wordt gegeven, zal die correctieronde met geen extra kosten voor u verbonden zijn.

Tijdens de werkzaamheden heeft u twee of meerdere gelegenheden per week om mijn werk te bekijken en feedback erop te geven. Mocht u in elk willekeurig moment definitief niet meer tevreden zijn met de ontwikkeling van mijn werk voor u, zo betaald u mij volledig voor het werk wat ik tot dat moment voor u heb gedaan. Direct daarna kunt u ons contract opheffen.

Aansprakelijkheid
Na de definitieve aflevering van mijn werk en na diens goedkeuring door u zal ik geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaarden voor wijzigingen, welke dan ook, die door iemand anders dan mijzelf aan mijn werk worden gedaan.
Ik zal altijd met de grootste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid werken. Desalniettemin kan ik niet garanderen dat mijn werk ten alle tijde vrij van fouten zal zijn. Als gevolg hiervan kan ik niet aansprakelijk zijn voor schade, tegenover u of tegenover een derde partij; inclusief schades door verlies van winst, verlies van besparingen of andere incidentele, secundaire of andere speciale schade. Dit geld ook voor het geval dat u mij over de respectievelijke schade hebt geïnformeerd. In ieder geval zal mijn aansprakelijkheid beperkt blijven tot het maximale bedrag, wat als betaling voor mijn werkzaamheden af was gesproken.

Auteursrecht
U garandeert mij dat u de eigenaar bent van al het bronmateriaal wat u mij geeft – of dat u voldoende gerechtigd bent om dat materiaal te gebruiken. Als bronmateriaal wordt hier verstaan: Iedere tekst of ander medium die een communicatie bevat die door mij vertaald zal worden, of op diens basis ik teksten zal schrijven / een recherche uitvoeren. Het bronmateriaal kan bestaan uit teksten, audiobestanden, video’s, animaties of afbeeldingen.

Zodra uw laatste betaling van mijn werk is geschiedt, zal het auteursrecht op u over gaan als volgt: U bezit alle teksten en / of vertalingen en / of rapporten die ik voor uw respectievelijk project heb geproduceerd en aan u geleverd. Ik lever u de bestanden als bewerkbare bestanden aan. U wordt geacht om die bestanden op een veilige plek op te slagen omdat ik niet verplicht ben om een kopie van de bestanden op te bewaren.

I hou ervan om mijn werk te tonen en om met andere mensen te delen wat ik erbij heb mogen leren. Tenzij u mij uitdrukkelijk en schriftelijk hiervoor geen toestemming verleent, zal ik daarom voor mezelf het recht reserveren om op websites naar uw respectievelijke project(en) te verwijzen als onderdeel van mijn portfolio, en erover te schrijven, in tijdschriften of in boeken.

Betalingen
Ik vertrouw erop dat u begrijpt hoe belangrijk voor een kleine onderneming een tijdige betaling van de facturen is die ik u steeds tijdig zal sturen. Voor werkzaamheden die over een langere termijn en / of in meerdere fases uit te voeren zijn, zullen wij een betalingsschema met elkaar afspreken. Mocht op welk moment dan ook uw betaling uitblijven, zo behoud ik mij het recht voor om mijn werkzaamheden te onderbreken en deze te hervatten op het moment dat ik uw volgende betaling heb ontvangen. Waar niet anders aangegeven of afgesproken is de munteenheid voor betalingen: Euro (€).

Waar geen specifiek betalingsschema is afgesproken tussen u en mij, geldt voor alle door mij gestuurde facturen een betalingstermijn van 14 dagen, gerekend vanaf de dag waar ik u mijn rekening heb gestuurd.

Bezwaren tegen het factuurbedrag moeten mij schriftelijk worden gecommuniceerd en binnen 14 dagen (ook hier geldt: e-mail wordt geaccepteerd als communicatiemedium). Zodra deze termijn is verstreken, worden bezwaren niet meer aangenomen en zal het volledige factuurbedrag moeten worden betaald.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door mij geleverde producten blijven in mijn bezit tot dat u ze volledig hebt betaald. Zolang zij zich in mijn bezit bevinden is het u niet toegestaan om die producten te verkopen, of om deze in welke andere vorm dan ook te gebruiken.

Geldigheid
Mocht er een bepaling uit deze tekst onwettig, nietig of om andere redenen niet afdwingbaar zijn, zo kan die respectievelijke bepaling gescheiden van deze tekst worden beschouwd. Zonder dat de overige tekst hierdoor zijn geldigheid of afdwingbaarheid verliest.

Hoewel de hier gebruikte taal eenvoudig is, zijn de achterstaande intenties serieus. Dit is een juridisch document onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken. De toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag betreffende de verkoop van goederen wordt expliciet uitgesloten.

Download PDF